Pokemon D/P Walkthrough Part 35: Gym Leader WakeThis is part 35 of my ongoing walkthrough for Pokemon Diamond/Pearl. In this video, I take on Pastoria City’s Crasher Wake, the master of water type pokemon.

https://like5.vn/

Lueroi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *