Inthedarkvlogs Shorts

35 bình luận trong “If A Roadman Was A Karate Teacher #Shorts

  1. O my gosh so funny when the guy got late and the roadman sed what the you doing and the guy who's behind

  2. Tydtyrydh e yryr6ryr6ydtty5tytgxxgdhyxhd th dhydhdydhcyhffhfydydyrhydyfyhryryyfuhchdhdudhfufjfhchycydhdhdhrhdhfhchhchfhchhchfhfhchhchchhcucu. Hxjcch. B

  3. Man: The flip do you think you’re doin
    Student: What the flip do you think you’re doing
    Man: throws flip flop Idiot!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *