Full Event – Karate Combat Season 3: Event 7 – Hollywood HillsEvent 7 of Karate Combat’s third Season continues our journey in the 1980s Hollywood Hills and features our first Women’s Bantamweight bout of the season.

https://like5.vn/

Karate Combat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *